3454/TCHQ-GSQL ngày 08/07/2021

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị.

Trả lời công văn số 576/HQQT-NV của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị về việc báo cáo thông tin hàng hoá nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị căn cứ hồ sơ liên quan, thực hiện điều tra, xác minh thông tin, xác định hành vi vi phạm của Công ty TNHH MTV LB Phú Trọng là vi phạm hành chính hay hình sự để phối hợp với các cơ quan có liên quan xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Sau khi hoàn thành việc xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật, trường hợp Công ty TNHH MTV LB Phú Trọng được phép thông quan phần hàng hoá đã được cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đáp ứng quy định của pháp luật thì hướng dẫn doanh nghiệp khai bổ sung sau thông quan tờ khai số 103780150611/A11 chỉ bao gồm lượng hàng hoá được phép thông quan. Việc khai bổ sung thực hiện theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Căn cứ vào thông tin khai bổ sung tờ khai, trường hợp đủ cơ sở xác định nội dung khai bổ sung là phù hợp thì xem xét giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị biết, thực hiện.

[Image: 210708-3454-TCHQ-GSQL_haiquanvietnam_01.jpg]