4120/TCHQ-GSQL ngày 20/08/2021

Kính gửi: Cục Hàng hải Việt Nam.

Trả lời công văn số 2270/CHHVN-KHĐT ngày 9/6/2021 của Cục Hàng hải Việt Nam đề nghị tham gia ý kiến về việc chuyển đổi điểm thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (ICD) của Công ty cổ phần cảng Thạnh Phuớc thành cảng cạn, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

1. Căn cứ quy định tại Điều 7, Điều 18 Nghị định số 38/2017/NĐ-CP ngày 4/4/2017 của Chính phủ về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn, Tổng cục Hải quan thống nhất về chủ trương chuyển đổi điểm thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu (ICD) của Công ty cổ phần cảng Thạnh Phước thành cảng cạn.

2. Hiện nay, tại cảng Thạnh Phước chưa được bố trí lực lượng Hải quan quản lý, làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh theo quy định. Do đó, đề nghị Cục Hàng hải Việt Nam khi làm thủ tục chuyển đổi điểm thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thành cảng cạn, yêu cầu Công ty cổ phần cảng Thạnh Phước thực hiện: 

– Căn cứ quy định tại Điều 19, Điều 20 Nghị định số 38/2017/NĐ-CP và Điều 31, Điều 32 Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 được sửa đổi tại Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan, hoàn thiện điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị; hoàn thiện hồ sơ báo cáo Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) công nhận địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng cạn theo quy định; 

– Bố trí lối đi, cổng ra/vào riêng biệt khu vực lưu giữ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và khu vực lưu giữ hàng hóa nội địa. Xây dựng hàng rào ngăn cách riêng biệt khu vực lưu giữ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu với hàng hóa nội địa. 

3. Về việc chuyển đổi điểm thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (ICD) thành cảng cạn 

Điều 18 Nghị định số 38/2017/NĐ-CP ngày 4/4/2017 của Chính phủ quy định thủ tục chuyển đổi điểm thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thành cảng cạn.

Tuy nhiên, theo quy định pháp luật về hải quan hiện hành, cơ quan Hải quan thực hiện, tổ chức quản lý nhà nước về hải quan tại các địa điểm làm thủ tục hải quan được thành lập/công nhận tại điểm thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (ICD) và cảng cạn. Theo đó, hàng hóa nhập khẩu có cảng đích tại ICD hoặc cảng cạn được vận chuyển về làm thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định pháp luật về hải quan.

Do đó, để thống nhất trong công tác quản lý Nhà nước, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hàng hải Việt Nam có ý kiến, làm rõ một số nội dung thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải (Cục Hàng hải Việt Nam), cụ thể như sau: 

– Chức năng của điểm thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (ICD); 

– Sự khác nhau giữa điểm thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (ICD) và cảng cạn.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hàng hải Việt Nam được biết và phối hợp thực hiện.