3868/TCHQ-TXNK ngày 04/08/2021

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn 776/HQTTH-NV ngày 13/7/2021 của Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế về việc vướng mắc liên quan đến quản lý Danh mục miễn thuế điện tử. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 5 Điều 30 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2021 của Chính phủ quy định về việc điều chỉnh, sửa đổi Danh mục miễn thuế; Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 31 Nghị định 134/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP) quy định về việc trừ lùi số lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tương ứng với số lượng hàng hóa trong Danh mục miễn thuế. 

1. Về phản ánh hệ thống không trừ lùi được số lượng hàng hóa của tờ khai đã thông quan với số lượng hàng hóa trong Danh mục miễn thuế Tờ khai hải quan nhập khẩu số 104000800856/A12 của Công ty cổ phần Mikado đăng ký ngày 05/5/2021, cấp phép thông quan ngày 19/5/2021. Tại thời điểm tờ khai được cấp phép thông quan, hệ thống Vnaccs/Vcis đã thực hiện trừ lùi số lượng nhập khẩu tương ứng với số lượng hàng hóa trong Danh mục miễn thuế số 750000418120.

Tuy nhiên, sau đó Công ty đã thực hiện sửa đổi chỉ tiêu “Số lượng đã sử dụng” của các dòng hàng đã nhập khẩu theo tờ khai 104000800856/A12 trong Danh mục miễn thuế nêu trên 03 lần và được Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt lần 1 ngày 24/5/2021, lần 2 ngày 28/6/2021, lần 3 ngày 02/7/2021. Như vậy, nội dung phản ánh hệ thống không trừ lùi được hàng hóa của tờ khai đã thông quan với số lượng hàng hóa trong Danh mục miễn thuế của Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế là không chính xác.

Do đó, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện rà soát, kiểm tra, đối chiếu thông tin hàng hóa trên Danh mục miễn thuế (mô tả hàng hóa, số lượng đăng ký miễn thuế, số lượng đã sử dụng, số lượng còn lại) với thông tin đề nghị sửa đổi của doanh nghiệp và các thông tin khác có liên quan để làm cơ sở thực hiện phê duyệt sửa đổi, điều chỉnh Danh mục miễn thuế, tránh xảy ra tình trạng tương tự.

2. Về đề xuất sửa đổi chỉ tiêu “Số lượng đã sử dụng” trên Danh mục miễn thuế

Nhằm thuận tiện cho công tác theo dõi và quản lý Danh mục miễn thuế, Tổng cục Hải quan nhất trí đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế tại công văn số 776/HQTTH-NV ngày 13/7/2021 nêu trên.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế được biết.