4213/TCHQ-CCHĐH ngày 27/08/2021

Xây dựng tổ chức bộ máy Hải quan 03 cấp (cấp Tổng cục, cấp Vùng và cấp Chi cục) 

Cơ quan hải quan là đầu mối thực hiện kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. 

Hoàn thành Hải quan thông minh. 

Cơ bản hoàn thành Hải quan số.