1675/GSQL-GQ2 ngày 26/08/2021

Kính gửi: Công ty TNHH Seong Ji Sài Gòn.

(Đ/c: Số 02 đường 3A KCN Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)

Trả lời công văn số 07/SJ-CV ngày 23/06/2021 của Công ty TNHH Seong Ji Sài Gòn xin hướng dẫn về thủ tục hải quan, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

– Căn cứ khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/04/2016 quy định về miễn thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu. Về cơ sở để xác định hàng hóa được miễn thuế được quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ được sửa đổi bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/03/2021.

– Căn cứ hướng dẫn về mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu tại Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/05/2021 của Tổng cục Hải quan.

Theo đó trường hợp nếu nguyên liệu, vật tư của Công ty nhập khẩu phục vụ mục đích sản xuất xuất khẩu thì được miễn thuế nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ được sửa đổi bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/03/2021. Khi đáp ứng quy định khoản 2 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP  (được sửa đổi bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/03/2021) thì Công ty khai báo mã loại hình E31 (nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu). Trường hợp không đáp ứng thì khai báo theo mã loại hình A12 (nhập kinh doanh sản xuất). 

Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến để Công ty được biết và thực hiện.