Kết quả xác định trước mã số (Chilly Con Antibatterico)

4239/TB-TCHQ ngày 30/08/2021

Chilly Con Antibatterico: 3307.90.90