Kết quả xác định trước mã số (L-TYROSINE)

3994/TB-TCHQ ngày 11/08/2021

L-TYROSINE, dạng bột: 2922.50.90