Kết quả xác định trước mã số (MEG-3 TM DHA rf Powder)

4124/TB-TCHQ ngày 20/08/2021
MEG-3 TM DHA rf Powder: 1517.90.80