1572/GSQL-GQ1 ngày 10/08/2021


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị.      

Trả lời công văn số 836/HQQT-NV ngày 24/5/2021 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị về việc khai báo giấy phép trên Hệ thống VNACCS theo hướng dẫn tại công văn số 2132/TCHQ-GSQL ngày 07/5/2021 của Tổng cục Hải quan, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Trường hợp không khai báo được đầy đủ các chứng từ, giấy phép trên Hệ thống VNACCS thì hướng dẫn doanh nghiệp khai báo chứng từ, giấy phép đại diện vào ô giấy phép theo hướng dẫn tại điểm 2.2 công văn 2312/TCHQ-GSQL; các chứng từ, giấy phép còn lại khai báo vào phần ghi chú trên Hệ thống VNACCS.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị biết, thực hiện.