1688/GSQL-GQ3 ngày 27/08/2021

Kính gửi: Công ty TNHH Matsuo Industries Việt Nam.

(Đ/c: Lô C-10, KCN Thăng Long, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội)

Trả lời công văn số MIV-HQ/210705 ngày 16/7/2021 của Công ty TNHH Matsuo Industries Việt Nam có xin hướng dẫn loại hình tái xuất, Cục Giám sát quản lý về Hải quan- Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với các tờ khai tạm nhập, tạm xuất đã đăng ký trước ngày 01/6/2021 theo mã loại hình hướng dẫn tại công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015 của Tổng cục Hải quan nhưng mở tờ khai tái xuất, tái nhập đối ứng sau ngày 01/6/2021 thì được tiếp tục thực hiện mã loại hình theo hướng dẫn tại công văn số 2765/TCHQ-GSQL  để đảm bảo thanh khoản các tờ khai tạm nhập, tạm xuất.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan- Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc đề nghị liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được giải quyết theo thẩm quyền.