3837/TCHQ-TXNK ngày 01/08/2021

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 6184/BYT-KHTC ngày 31/7/2021 của Bộ Y tế về việc tiếp nhận 3 triệu bộ kit test xét nghiệm kháng nguyên nhanh Covid-19 hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Công ty Cổ phần Du lịch thương mại và Đầu tư Thủ Đô (Công ty) và đề nghị miễn thuế nhập khẩu, thuế GTGT cho lô hàng, tạo điều kiện về các thủ tục thông quan thuận lợi nhất để Bộ Y tế được tiếp nhận ngay lô hàng, kịp thời phục vụ công tác chống dịch. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

1. Về việc miễn thuế nhập khẩu và không thu thuế giá trị gia tăng: 

Đề nghị Công ty bổ sung thông tin cụ thể về mô tả hàng hóa, ký, mã hiệu, chủng loại hàng hóa của bộ kit test xét nghiệm kháng nguyên nhanh Covid-19 theo quy định để Tổng cục Hải quan báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc miễn thuế nhập khẩu và không thu thuế GTGT theo quy định. 

2. Về việc tạo điều kiện thực hiện thù tục nhập khẩu để Bộ Y tế được tiếp nhận ngay lô hàng:

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đặc biệt là tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 đang rất cần các trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch trong đó có bộ kit test xét nghiệm nhanh Covid- 19, việc Công ty cổ phần Du lịch thương mại và Đầu tư Thủ Đô tài trợ cho Bộ Y tế 3 triệu bộ kit test xét nghiệm kháng nguyên nhanh Covid-19 hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-l9 trong cả nước là một hoạt động mang tính nhân đạo, cần thiết và cấp bách để phục vụ cộng đồng.

Do vậy, theo đề nghị của Bộ Y tế tại công văn số 6184/BYK-KHTC nêu trên, trước mắt để phục vụ khẩn cấp hoạt động phòng chống dịch Covid-19, Tổng cục Hải quan đồng ý cho Công ty cổ phần Du lịch thương mại và Đầu tư Thủ Đô được giải phóng hàng đối với lô hàng 3 triệu bộ kit test xét nghiệm kháng nguyên nhanh Covid-19 nhập khẩu để phục vụ yêu cầu chống dịch bệnh cấp bách hiện nay. Công ty chưa phải thực hiện nghĩa vụ về thuế nhập khẩu, thuế GTGT đôi với 3 triệu bộ kit test xét nghiệm nhanh Covid-19 với điều kiện Công ty có văn bản cam kết về việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế theo quyết định cuối cùng của cấp có thẩm quyền.

Giao Cục Hải quan TP. Hà Nội, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh (nơi Công ty dự kiến làm thủ tục nhập khẩu lô hàng) thực hiện thủ tục giải phóng hàng đối với lô hàng 3 triệu bộ kit test xét nghiệm kháng nguyên nhanh Covid-19 nêu trên để Công ty kịp thời giao cho Bộ Y tế.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan TP. Hà Nội, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Du lịch thương mại và Đầu tư Thủ Đô biết và phối hợp thực hiện.