4115/TCHQ-TXNK ngày 19/08/2021

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Qua kiểm tra, rà soát dữ liệu trên hệ thống Hải quan, Tổng cục Hải quan nhận thấy mặt hàng Bản lề ghế lái xe ô tô nhập khẩu hiện đang được phân loại vào các mã số HS khác nhau (83.02, 94.01). Để thực hiện phân loại thống nhất, Tồng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP; 

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC; 

Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC; 

Tham khảo chú giải chi tiết Danh mục HS 2017, 

Mặt hàng Bản lề ghế lái xe ô tô bằng kim loại, hoạt động như một tay điều chỉnh độ ngả của tựa lưng ghế, một phần được bắt vào tựa lưng ghế, một phần được bắt vào đệm ngồi ghế, hoạt động bằng cơ khí, được thiết kế chỉ để sử dụng cho ghế xe ô tô, được xác định là Bộ phận của ghế xe ô tô, phù hợp phân loại thuộc nhóm 94.01 “Ghế ngồi (trừ các loại thuộc nhóm 94.02), có hoặc không chuyển được thành giường, và bộ phận của chúng”, phân nhóm 9401.90 “Bộ phận ”, mã số 9401.90.39 “— Loại khác”.

Yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật, thực tế hàng hóa và đối chiếu với hướng dẫn nêu trên để phân loại, áp dụng mức thuế đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố được biết và thực hiện.