4164/TCHQ-GSQL ngày 25/08/2021

Kính gửi: Tập đoàn Dell Technologies.

Để xử lý kiến nghị cho phép hàng hóa xuất nhập khẩu của Tập đoàn Dell và các đối tác tại Việt Nam được thực hiện thủ tục thông quan 24/7 theo luồng xanh và được thực hiện thủ tục hải quan ngoài giờ hành chính mà không phải gửi yêu cầu đến cơ quan hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

1. Đối với 02 đối tác của Tập đoàn Dell tại Việt Nam, Tổng cục Hải quan đã tham mưu cho Bộ Tài chính có báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét, công nhận là doanh nghiệp ưu tiên có các đối tác này. Theo đó, nếu 02 đối tác này được công nhận là doanh nghiệp ưu tiên thì thủ tục hải quan sẽ được thực hiện theo Điều 43 Luật Hải quan, khi làm thủ tục hải quan sẽ được miễn kiểm tra chứng từ, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc kiểm tra ngẫu nhiên để đánh giá sự tuân thủ pháp luật. 

2. Trong trường hợp không phải là doanh nghiệp ưu tiên thì việc kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan hiện đang thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro. Theo đó, trường hợp doanh nghiệp tuân thủ pháp luật hải quan cũng là cơ sở để cơ quan hải quan xem xét miễn kiểm tra trong quá trình làm thủ tục hải quan (luồng xanh). 

3. Đối với nội dung kiến nghị thực hiện thủ tục hải quan ngoài giờ hành chính, Tổng cục Hải quan đồng ý với kiến nghị của Tập đoàn Dell về việc cho phép các đối tác sản xuất của Tập đoàn Dell tại Việt Nam là Công ty TNHH Compal và Công ty TNHH Wiston Infocomm được thực hiện thủ tục hải quan 24/7 đối với hàng hóa phục vụ sản xuất cho Dell.

Giao Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Cục Hải quan Hà Nam Ninh xây dựng phương án, bố trí nguồn lực để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu phục vụ dự án của Tập đoàn Dell.

Tổng cục Hải quan trả lời Tập đoàn Dell Technologies được biết.