4212/TCHQ-PC ngày 27/08/2021

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hải Phòng.

Trả lời Công văn số 4321/HQHP-CBL&XLVP ngày 05/05/2021 và công văn số 7865/ HQHP-CBL&XLVP ngày 06/08/2021 của Cục Hải quan TP Hải Phòng về vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Nghị quyết số 178/NQ-CP ngày 12/12/2020 của Chính phủ ban hành Nghị quyết về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2020 yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan Hải quan hoàn trả tiền thuế ấn định mà doanh nghiệp đã nộp theo quy định, không truy thu thuế đối với các trường hợp chưa nộp tiền thuế ấn định, không có nội dung về việc sửa đổi, bổ sung hay hủy bỏ các quyết định xử phạt hành chính liên quan đến các quyết định ấn định thuế.

Việc sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ các quyết định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan đề nghị căn cứ quy định tại Điều 6a, Điều 6b Nghị định 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và đối chiếu với hồ sơ vụ việc cụ thể để nghiên cứu thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP Hải Phòng biết, thực hiện.