4249/TCHQ-TXNK ngày 31/08/2021

Kính gửi: Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh Vinfast.
(Khu kinh tế Đình Vũ- Cát Hải, Huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng)

Trả lời công văn số 230/2021/VF-CV ngày 28/6/2021 của Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh Vinfast đề nghị miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được trong thời hạn 5 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất đối với dự án sản xuất ô tô chịu thuế TTĐB đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

– Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 15 của Luật đầu tư số 61/2020/QH14 quy định: “b) Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu”;

– Căn cứ khoản 13 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, quy định: “Nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của dự án đầu tư thuộc danh Mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn có Điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 năm, kể từ khi bắt đầu sản xuất.

Việc miễn thuế nhập khẩu quy định tại Khoản này không áp dụng đối với dự án đầu tư khai thác khoáng sản; dự án sản xuất sản phẩm có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên; dự án sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh Vinfast đầu tư tại huyện Cát Hải – Thành phố Hải Phòng là địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn nhưng sản xuất các mặt hàng ô tô thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì không được miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất ô tô thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt trong thời hạn 05 năm, kể từ khi bắt đầu sản xuất.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh Vinfast biết và thực hiện.