4267/TCHQ-TXNK ngày 01/09/2021

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Ngày 17/8/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 05/2021/TT-BKHĐT quy định về danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được (có hiệu lực từ ngày 02/10/2021), thay thế Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Để thống nhất thực hiện chính sách thuế khi văn bản pháp luật có thay đổi, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Kể từ ngày 02/10/2021, căn cứ để xác định hàng hóa thuộc danh mục trong nước đã sản xuất được làm cơ sở áp dụng chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong nước chưa sản xuất được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 05/2021/TT-BKHĐT ngày 17/8/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Do đó, đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố nghiên cứu quy định tại Thông tư số 05/2021/TT-BKHĐT nêu trên, quán triệt đến các cán bộ công chức thực hiện thủ tục tại đơn vị đồng thời tuyên truyền, phổ biến, niêm yết công khai Thông tư số 05/2021/TT-BKHĐT tại trụ sở cơ quan hải quan để cộng đồng doanh nghiệp thực hiện đúng theo quy định (có sao gửi kèm theo).

Tổng cục Hải quan có ý kiến để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố được biết và thực hiện.