4305/TCHQ-GSQL ngày 06/09/2021

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 1512/HQĐNa-TXNK ngày 12/8/2021 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về việc nộp báo cáo quyết toán đối với trường hợp Công ty TNHH Công nghiệp T.A Việt Nam thay đổi năm tài chính. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

Căn cứ quy định tại Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 39 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/218 của Bộ Tài chính và Điều 103 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/02/2014 của Bộ Tài chính thì trường hợp Công ty TNHH Công nghiệp T.A Việt Nam thay đổi ngày kết thúc năm tài chính từ ngày 31/12 sang ngày 31/03, Công ty lập riêng Báo cáo quyết toán về tình hình nhập – xuất – tồn kho nguyên liệu, vật tư nhập khẩu và sản phẩm xuất khẩu cho giai đoạn giữa 2 kỳ quyết toán của năm tài chính cũ và năm tài chính mới (giai đoạn từ ngày 01/01/2021 đến 31/03/2021) cho Chi cục Hải quan quản lý.

Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết, hướng dẫn Công ty thực hiện.