1736/GSQL-TH ngày 06/09/2021

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 8322/HQHP-GSQL ngày 20/8/2021 của Cục Hải quan TP.Hải Phòng báo cáo các vướng mắc về việc làm thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan mặt hàng khí LPG tại khu neo chuyển tải Hải Hà; Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc giám sát hải quan đối với hoạt động chuyển tải, sang mạn: Đề nghị Cục Hải quan TP.Hải Phòng thực hiện theo quy định tại khoản 32 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; Điều 40 Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015; Phần III Quy trình thủ tục hải quan đối với xăng dầu xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển tải, sang mạn ban hành Quyết định số 3577/QĐ-TCHQ ngày 10/12/2019.

2. Về việc cấp mã địa điểm giám sát của cơ quan hải quan cho khu neo chuyển tải Hải Hà: Đề nghị Cục Hải quan TP.Hải Phòng thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 3 công văn số 1320/GSQL-TH ngày 07/7/2021 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan có hướng dẫn như trên để Cục Hải quan TP.Hải Phòng được biết, thực hiện.