4346/TCHQ-GSQL ngày 09/09/2021

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của một số doanh nghiệp liên quan đến việc thực hiện thủ tục hải quan, giám sát hải quan tại kho ngoại quan thuộc địa bàn quản lý của Chi cục Hải quan Hải Dương. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

Cục Hải quan TP. Hải Phòng chỉ đạo Chi cục Hải quan Hải Dương bố trí đủ công chức tại các kho ngoại quan (khu vực văn phòng hải quan) thực hiện việc tiếp nhận, kiểm tra, giám sát hải quan đối với các lô hàng nhập khẩu vận chuyển từ cửa khẩu nhập đến kho ngoại quan, kịp thời giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp theo đúng quy định; không yêu cầu doanh nghiệp phải đến trụ sở Chi cục Hải quan để xin phê duyệt.

Việc kiểm tra, giám sát hải quan của công chức hải quan tại kho ngoại quan của doanh nghiệp phải đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và chính quyền địa phương.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết, thực hiện.