4400/TCHQ-TXNK ngày 13/09/2021

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 8663/HQHP-TXNK ngày 01/9/2021 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng đề nghị về thuế nhập khẩu, thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu của nhà thầu phụ là doanh nghiệp nội địa để xây dựng nhà xưởng, văn phòng làm việc của doanh nghiệp chế xuất (DNCX). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4199/TCHQ-TXNK ngày 27/8/2021 hướng dẫn về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để xây dựng văn phòng làm việc cho DNCX phát sinh từ ngày 01/9/2016.

Đối với các trường hợp phát sinh trước ngày 01/9/2016, yêu cầu Cục Hải quan TP. Hải Phòng căn cứ quy định pháp luật về thuế và pháp luật liên quan, đối chiếu hồ sơ nhập khẩu thực tế và tài liệu có liên quan để thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện.