4309/TCHQ-TXNK ngày 07/09/2021

Kính gửi: Công ty TNHH Henkel Adhesive Technologies VN

(Số 7 đường 9A, KCN Biên Hòa 2, Đồng Nai)

Trả lời công văn số 1608/2021/HAT ngày 16/08/2021 của Công ty TNHH Henkel Adhesive Technologies VN đề nghị hướng dẫn việc hoàn thuế GTGT nộp thừa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 22 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì: Cơ quan Thuế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý thu thuế giá trị gia tăng và hoàn thuế GTGT đối với cơ sở kinh doanh; cơ quan Hải quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý thu thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu.

Căn cứ khoản 64, khoản 65 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Căn cứ quy định nêu trên, cơ quan Thuế chịu trách nhiệm hoàn thuế GTGT đối với cơ sở kinh doanh; cơ quan Hải quan chịu trách nhiệm hoàn thuế GTGT nộp thừa khâu nhập khẩu.

Đề nghị Công ty làm việc trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được giải quyết theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Henkel Adhesive Technologies VN biết.