1738/GSQL-GQ2 ngày 06/09/2021

Kính gửi: Công ty TNHH Bestway Transport Service Vina.

(Đ/c: Tầng 3, tòa nhà JMH, số 16, ngõ 45, đường Đồng Me, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số 010821/BTS ngày 24/08/2021 của Công ty TNHH Bestway Transport Service Vina (sau đây gọi tắt là Công ty) xin hướng dẫn về mã loại hình, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

 1. Về mã loại hình trong trường hợp DNCX nhận gia công cho thương nhân nước ngoài:

Căn cứ Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/05/2021 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn về mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu thì:

– Mã loại hình E11 – Nhập nguyên liệu của DNCX từ nước ngoài sử dụng trong trường hợp DNCX nhập nguyên liệu, vật tư từ nước ngoài để sản xuất, gia công.

– Mã loại hình E15 – Nhập nguyên liệu, vật tư của DNCX từ nội địa sử dụng trong trường hợp DNCX nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất, gia công từ nội địa hoặc từ DNCX, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan khác.

– Mã loại hình E42 – Xuất khẩu sản phẩm của DNCX sử dụng trong  trường hợp xuất khẩu sản phẩm của DNCX ra nước ngoài và xuất vào nội địa.

Theo đó trường hợp DNCX nhập khẩu nguyên vật liệu từ nước ngoài để sản xuất, gia công thì sử dụng mã loại hình E11; Trường hợp nhập nguyên vật liệu từ nội địa để sản xuất, gia công thì sử dụng mã loại hình E15. Trường hợp xuất khẩu sản phẩm của DNCX ra nước ngoài thì sử dụng mã loại hình E42. 

2. Về việc chuyển giao nguyên vật liệu dư thừa từ HĐGC này sang HĐGC khác của DNCX:

– Căn cứ khoản 1 Điều 30 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/05/2018 của Chính phủ quy định khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất được áp dụng quy định đối với khu vực hải quan riêng, khu phi thuế quan trừ các quy định riêng áp dụng đối với khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu.

– Căn cứ khoản 4 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì hàng hóa xuất khẩu từ khu phi thuế quan ra nước ngoài; hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hóa chuyển từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác là đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Căn cứ các quy định trên thì hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của DNCX thuộc đối tượng không chịu thuế.

Theo đó, đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu của DNCX phục vụ cho hoạt động sản xuất hay gia công thì Công ty có trách nhiệm tự theo dõi, quản lý để sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời Công ty TNHH Bestway Transport Service Vina biết.