4561/TB-TCHQ ngày 22/09/2021 

Phụ gia bê tông PCA900: 3824.40.00