4526/TCHQ-TXNK ngày 20/09/2021

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 7942/HQHP-TXNK ngày 10/8/2021 của Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng về việc xử lý kiến nghị của Công ty TNHH Vinh Quang đối với tờ khai số 102968546224/A11/03EE ngày 05/1/2019 nhập khẩu mặt hàng hàng Pediasure Grow & Gain dạng lỏng. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

Căn cứ khoản 2 Điều 6 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan thì “Việc phân loại hàng hóa căn cứ vào hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin về thành phần, tính chất lý, hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”

Yêu cầu Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin về thành phần, tính chất lý, hóa, tính năng, công dụng của mặt hàng hàng Pediasure Grow & Gain dạng lỏng nhập khẩu tại tờ khai số 102968546224/A11/03EE ngày 05/1/2019, trường hợp đã đủ căn cứ xác xác định phân loại mặt hàng thuộc nhóm 22.02, phân nhóm 2202.99, mã số 2202.99.50 thì không xem xét chấp nhận đề nghị khai bổ sung sau thông quan của doanh nghiệp theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng biết, thực hiện.