1743/GSQL-GQ3 ngày 07/09/2021

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An.

Trả lời công văn số 1416/HQLA-NV ngày 20/8/2021 của Cục Hải quan tỉnh Long An về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

Căn cứ vào điểm a khoản 2 Điều 47 Luật Hải quan và khoản 1 Điều 21 Nghị định 100/2020/NĐ-CP thì hàng hóa được lưu giữ tại cửa hàng miễn thuế tối đa 24 tháng (đã bao gồm cả thời gian gia hạn). Sau khi hết thời hạn lưu giữ, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa hoặc tái xuất đối với hàng hóa theo quy định.

Để tháo gỡ vướng mắc về gia hạn thời gian lưu giữ đối với hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế, Bộ Tài chính đã đề xuất, kiến nghị Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Hải quan để cho phép gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Sau khi các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Hải quan được Quốc hội thông qua, Tổng cục Hải quan sẽ có hướng dẫn thực hiện việc gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Long An biết và thực hiện.