3772/BXD-VLXD ngày 16/09/2021

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 4227/TCHQ-GSQL ngày 27/8/2021 của Tổng cục Hải quan về những nội dung công văn số 3148/BXD-VLXD ngày 07/8/2021 trong việc thực hiện Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về đề xuất trình tự kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa là vật liệu xây dựng nhập khẩu

Theo đề xuất của Tổng cục Hải quan: “người nhập khẩu nộp bản đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa là vật liệu xây dựng có xác nhận của cơ quan kiểm tra cho cơ quan hải quan để được phép thông quan hàng hóa”.

Tuy nhiên hiện nay, trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu được quy định tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ. Do đó, việc cho phép áp dụng khác với các quy định trong Nghị định thuộc thẩm quyền Chính phủ. Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu và đề xuất ý kiến trên với cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ.

Để rút ngắn thời gian thông quan, giảm ùn tắc hàng hóa tại cửa khẩu, Tổng cục Hải quan có thể hướng dẫn người nhập khẩu thực hiện thủ tục miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu nếu đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2019 của Chính phủ 2 để được thông quan hàng hóa.

2. Về cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng

Tại mục 1.4.3 Phần 1 QCVN 16:2019/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định: “Các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng quy định tại Bảng 1, Phần 2 của Quy chuẩn này khi lưu thông trên thị trường phải có giấy chứng nhận hợp quy, giấy công bố hợp quy và/hoặc thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Sở Xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh”. Theo đó, Sở Xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là cơ quan tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh trên địa bàn, không quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu.

Căn cứ Khoản 2, Điều 20, Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa quy định: “Cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa ở địa phương là cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa ở địa phương tiến hành việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn quản lý theo quy định của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực”.

Như vậy, cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu là Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại địa phương nơi người nhập khẩu đăng ký kinh doanh hoặc địa phương có cửa khẩu nhập khẩu hàng hóa.

3. Về việc thực hiện thủ tục kiểm tra chuyên ngành trên cổng thông tin điện tử quốc gia

Căn cứ Khoản 1, Điều 7, Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quy định: “Đơn vị quản lý cổng thông tin một cửa quốc gia là Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính”. Do vậy, Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng địa phương sẽ phối hợp với Tổng cục Hải quan trong việc triển khai thực hiện thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc thực hiện Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và kiểm tra nhà nước đối với hàng hóa nhập khẩu là vật liệu xây dựng, đề nghị Tổng cục Hải quan và Sở Xây dựng các địa phương nghiên cứu, thực hiện.