4497/TCHQ-GSQL ngày 17/09/2021

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Trả lời công văn số 1638/HQBRVT-GSQL của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

1. Về địa điểm, hồ sơ thực hiện thủ tục nhập khẩu tàu Yara của Công ty TNHH Vận tải dầu khí Sao Việt.

Trên cơ sở hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị định 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ, cho phép Công ty TNHH Vận tải dầu khí Sao Việt thực hiện thủ tục nhập khẩu tàu Yara tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Tàu theo quy định hiện hành tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 và Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC. 

2. Quy định về xử lý vi phạm đối với các trường hợp tàu biển đã hoàn thành thủ tục mua bán với đối tác nước ngoài (thể hiện qua hợp đồng mua bán) nhưng không thực hiện thủ tục nhập khẩu mà chỉ thực hiện thủ tục nhập cảnh.

Điểm d khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định việc chỉ xử phạt vi phạm hành chính khi có hành vi vi phạm hành chính do pháp luật quy định. Theo đó, Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ không quy định chế tài xử phạt đối với hành vi “không khai” thì không xử phạt vi phạm hành chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu biết, thực hiện.