4325/TCHQ-PC ngày 08/09/2021

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Trả lời Công văn số 1976/HQQN-TCCB&TTr ngày 21/6/2021, công văn số 2815/HQQN-TCCB&TTr ngày 26/08/2021 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

1. Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tiếp tục rà soát lại toàn bộ quy trình, căn cứ giải quyết việc cấp danh mục ưu đãi đầu tư, làm rõ trách nhiệm trong việc quản lý, kiểm tra, theo dõi, báo cáo, quyết toán tình hình sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế theo danh mục miễn thuế đã đăng ký với cơ quan hải quan trong từng thời kỳ cụ thể đối với lô hàng nhập khẩu theo tờ khai số 10650/NK/KD ngày 02/12/2005 của Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh. Báo cáo Tổng cục kết quả thực hiện. 

2. Về việc xử lý vi phạm đối với Công ty: hiện nay Tổng cục đang xem xét thụ lý giải quyết khiếu nại lần 2 đối với các quyết định của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh theo đơn khiếu nại của Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh. Kết quả giải quyết khiếu nại sẽ được thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh làm cơ sở triển khai thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh biết, thực hiện.