Trả lời vướng mắc và kiến nghị về thủ tục hải quan

75/TCHQ-PC ngày 07/01/2021 Kính gửi: Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam. 1. Về kiến nghị liên quan đến quy trình hoàn thuế nhập khẩu (Số thứ tự 1 Tiểu ban Thực phẩm, nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản): Quy trình, thủ tục hoàn thuế hiện đang được quy định tại Luật […]