Văn bản pháp luật về giám định

VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ GIÁM ĐỊNH, THỬ NGHIỆM, CHỨNG NHẬN PHỤC VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚCVăn bản pháp luật về chất lượng, sản phẩm hàng hóaLuật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 của Quốc hội khóa 12 ngày 21/11/2007/QH12 của Quốc hội khóa 12 ngày 21/11/2007 (có hiệu lực thi hành ngày […]

Tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19

4251/TCHQ-VP ngày 31/08/2021 Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan. Tổng cục Hải quan đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thuộc và trực thuộc về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, về công tác quản lý hải quan nhằm triển khai […]

Dự thảo Chiến lược phát triển Hải quan giai đoạn 2021-2030

4213/TCHQ-CCHĐH ngày 27/08/2021 Xây dựng tổ chức bộ máy Hải quan 03 cấp (cấp Tổng cục, cấp Vùng và cấp Chi cục)  Cơ quan hải quan là đầu mối thực hiện kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.  Hoàn thành Hải quan thông minh.  Cơ bản hoàn thành Hải quan số. 

Danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2020

Thực hiện văn bản số 1271/BCT-XNK ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Bộ Công Thương về việc xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2020, Bộ Công Thương đã phối hợp với các Bộ, ngành, Hiệp hội ngành hàng, Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ […]

Danh sách cảnh báo sản phẩm có nguy cơ bị áp dụng biện pháp chống lẩn tránh, gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp hoặc biện pháp phòng vệ thương mại (cập nhật đến tháng 5 năm 2021)

Thực hiện chương trình hành động triển khai Quyết định số 824/QĐ-TTg và Nghị quyết số 119/NQ-CP về tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ, Cục Phòng vệ thương mại (PVTM)  tiếp tục cập nhật Danh sách theo dõi các mặt […]

Mức độ hài lòng của DN trong thực hiện thủ tục hành chính XNK năm 2020

Báo cáo kết quả khảo sát mức độ hài lòng của doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính XNK năm 2020

Trả lời kiến nghị của doanh nghiệp tại Diễn đàn VBF cuối kỳ năm 2020

PHỤ LỤC TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA DOANH NGHIỆP TẠI DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM (VBF) CUỐI KỲ NĂM 2020 (Kèm theo công văn số 7959/BTC-CST ngày 20/7/2021 của Bộ Tài chính)             1. Kiến nghị số 38           Công văn 7183/TCHQ-TXNK ngày 02/11/2017 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn “các sản phẩm bổ sung/thực […]

Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu và cân bằng cán cân thương mại

6293/BTC-TCHQ ngày 11/06/2021 1. Tổng quan về tình hình xuất nhập khẩu trong những năm quaTheo số liệu của Tổng cục Hải quan thì tổng quy mô hàng hóa XNK của giai đoạn 2016-2020 đạt 2.323 tỷ USD, với mức bình quân mỗi năm là 465 tỷ USD/năm, tăng 76% so với mức bình quân […]