Đăng nhập

Chuyển luồng kiểm tra

Chấn chỉnh về địa điểm đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu

Vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính

Vướng mắc C/O mẫu D

Xử lý thuế hàng hóa của DNCX

Khai báo hàng hóa sau 30 ngày

Xử lý thuế trường hợp không đáp ứng điều kiện DNCX

Xử lý hàng hóa nhập khẩu không có kết quả kiểm dịch

Tăng cường công tác quản lý hàng gửi KNQ, hàng kinh doanh tạm nhập - tái xuất

Khai và chia sẻ dữ liệu nguồn gốc phương tiện giao thông nhập khẩu

Xác định hàng hóa trong nước đã sản xuất được

Áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt EVFTA với hàng hóa từ New Caledonia

Thuế TTĐB xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng

Thủ tục tạm xuất, tái nhập hàng thay thế

Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ EVFTA