Báo cáo quyết toán

4305/TCHQ-GSQL ngày 06/09/2021 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai. Trả lời công văn số 1512/HQĐNa-TXNK ngày 12/8/2021 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về việc nộp báo cáo quyết toán đối với trường hợp Công ty TNHH Công nghiệp T.A Việt Nam thay đổi năm tài chính. Về việc này, Tổng cục […]