Thực hiện Thông tư số 19/2019/TT-BXD

3148/BXD-VLXD ngày 06/08/2021

Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

04/2021/TT-BXD ngày 30/06/2021 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 8 năm 2021 và thay thế Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dần xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng và Thông tư số 05/2019/TT-BXD ngày 10/10/2019 của Bộ […]