Hàng hóa nhập khẩu để xây dựng nhà xưởng, văn phòng làm việc cho DNCX

4400/TCHQ-TXNK ngày 13/09/2021 Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 8663/HQHP-TXNK ngày 01/9/2021 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng đề nghị về thuế nhập khẩu, thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu của nhà thầu phụ là doanh nghiệp nội địa để xây […]

Hàng hóa nhập khẩu để xây dựng văn phòng làm việc cho DNCX

4200/TCHQ-TXNK ngày 27/08/2021 Kính gửi: Công ty CP Hyundai Aluminum Vina.(Đường B2, Khu B, KCN Phố Nổi A, Lạc Hồng, Văn Lâm, Hưng Yên) Tổng cục Hải quan nhận được công văn số HAV/20210810 ngày 10/8/2021 của Công ty CP Hyundai Aluminum Vina về chính sách thuế không đồng nhất cho nhà thầu xây dựng […]

Hàng hóa nhập khẩu để xây dựng văn phòng làm việc cho DNCX

4199/TCHQ-TXNK ngày 27/08/2021 Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc về chính sách thuế đối với hàng hóa do nhà thầu nhập khẩu từ nước ngoài để xây dựng nhà xưởng, văn phòng, lắp đặt thiết bị theo kết quả […]

Hàng hóa thuê DNCX gia công

3634/TCHQ-TXNK ngày 19/07/2021 Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1131/HQBD-TXNK ngày 08/6/2021 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương, công văn số 1172/HQHCM-TXNK ngày 12/5/2021 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh phản ánh vướng mắc về trị giá tính thuế đối […]

Xử lý thuế trường hợp không đáp ứng điều kiện DNCX

3460/TCHQ-TXNK ngày 09/07/2021 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh. Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 579/HQBN-KTSTQ ngày 28/4/2021, công văn số 721/HQBN-KTSTQ ngày 27/5/2021 của Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh báo cáo vướng mắc về xử lý thuế đối với trường hợp không đáp ứng điều kiện doanh nghiệp chế […]

Xử lý thuế hàng hóa của DNCX

3469/TCHQ-TXNK ngày 09/07/2021 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi. Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1675/HQQNg-NV ngày 22/12/2020; số 115/HQQNg-NV ngày 2/2/2021; số 223/HQQNg-Nv ngày 9/3/2021; số 635/HQQNg-NV ngày 7/6/2021 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi về việc xử lý đối với hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất […]