Xác minh C/O mẫu AANZ

3105/TCHQ-GSQL ngày 21/06/2021 Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh. Trả lời công văn số 1133/HQHCM-GSQL ngày 10/5/2021 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trình bày vướng mắc liên quan đến C/O giáp lưng mẫu AANZ số tham chiếu 20205121875 ngày 22/12/2020 do Singapore cấp, Tổng cục Hải quan có ý […]