Vướng mắc C/O mẫu AI

964/GSQL-GQ4 ngày 26/05/2021 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai. Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0845/HQĐNa-GSQL ngày 11/5/2021 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai nêu vướng mắc C/O mẫu AI cấp thay thế. Về vấn đề này, Cục Giám sát […]