Thông tin số lượng hàng trên C/O mẫu AJ

3106/TCHQ-GSQL ngày 21/06/2021 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Liên quan đến khai báo thông tin về số lượng hàng hóa trên C/O mẫu AJ do Nhật Bản phát hành, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:  Theo mẫu C/O mẫu AJ do Nhật Bản cấp ban hành kèm theo […]