Vướng mắc C/O mẫu D

4282/TCHQ-GSQL ngày 01/09/2021 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An. Trả lời công văn số 1412/HQLA-GSQL đề ngày 19/8/2021 của Cục Hải quan tỉnh Long An phản ánh vướng mắc đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu được cấp C/O mẫu D, có hóa đơn thương mại được phát hành bởi công ty […]

Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ mẫu D

4162/TCHQ-GSQL ngày 25/08/2021 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật Hải quan năm 2014 và Thông tư số 47/2020/TT-BTC ngày 27/5/2020 của Bộ Tài chính; trên cơ sở đề nghị của cơ quan có thẩm quyền cấp chứng từ chứng nhận xuất xứ […]

Tra cứu C/O mẫu D điện tử

3760/TCHQ-CNTT ngày 28/07/2021 Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Trong khuôn khổ triển khai Cơ chế một cửa ASEAN, để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và các bên liên quan trong quá trình thực hiện thực hiện thủ tục hải quan sử dụng chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử, […]

C/O mẫu D

3622/TCHQ-GSQL ngày 16/07/2021 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Trên cơ sở kết quả Phiên họp Tiểu ban Quy tắc xuất xứ lần thứ 36 (SC-AROO 36) thực thi Hiệp định ATIGA (C/O mẫu D) diễn ra từ ngày 21/6- 23/6/2021, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, […]

Vướng mắc C/O mẫu D

3425/TCHQ-GSQL ngày 07/07/2021 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa. Trả lời công văn số 986/HQTH-NV đề ngày 24/5/2021 của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa nêu vướng mắc liên quan đến C/O mẫu D do Malaysia phát hành, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:  Trường hợp không có nghi ngờ […]

Lỗi hệ thống Cổng thông tin một cửa ASEAN của Thái Lan

3139/TCHQ-GSQL ngày 22/06/2021 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Theo thông báo của Hải quan Thái Lan về sự cố đối với C/O mẫu D điện tử, Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố như sau:  Cơ quan có thẩm quyền của Thái Lan thông báo […]

Vướng mắc C/O mẫu D

1126/GSQL-GQ4 ngày 11/06/2021 Kính gửi: Cục Hải quan TP Hà Nội. Trả lời công văn số 1521/HQHN-GSQL ngày 25/5/2021 của Cục Hải quan TP Hà Nội vướng mắc về C/O mẫu D số tham chiếu 20215018810 cấp ngày 18/2/2021, Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan có ý kiến như […]