Vướng mắc nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa

4416/TCHQ-GSQL ngày 14/09/2021 Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh. Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2185/HQTPHCM-GSQL ngày 23/8/2021 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh phản ánh vướng mắc khi thực hiện công văn số 3980/TCHQ-GSQL ngày 11/8/2021; liên quan đến nộp chứng từ chứng nhận […]