Xử lý thuế máy xét nghiệm, ống ngậm xét nghiệm

4308/TCHQ-TXNK ngày 07/09/2021 Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội. Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2367/HQHN-TXNK ngày 13/8/2021 của Cục Hải quan TP. Hà Nội đề nghị xử lý số tiền thuế phát sinh của lô hàng 01 máy xét nghiệm virus Sars-Cov-2 qua hơi thở BreFrence Go và 10.000 […]

Hoàn thuế hàng nhập khẩu phải tái xuất

3191/TCHQ-TXNK ngày 24/06/2021 Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh. Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1307/HQTPHCM-TXNK ngày 25/5/2021 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo vướng mắc liên quan đến việc xử lý hoàn thuế đối với lô hàng tạm nhập tái xuất đã thay đổi […]