Kính ô tô nhập khẩu

4113/TCHQ-TXNK ngày 19/08/2021 Kính gửi: Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (Tầng 10, tòa nhà Đào Duy Anh, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, TP. Hà Nội) Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 070602/2021/VAMA của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (sau đây […]

Trả lời kiến nghị của doanh nghiệp tại Diễn đàn VBF cuối kỳ năm 2020

PHỤ LỤC TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA DOANH NGHIỆP TẠI DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM (VBF) CUỐI KỲ NĂM 2020 (Kèm theo công văn số 7959/BTC-CST ngày 20/7/2021 của Bộ Tài chính)             1. Kiến nghị số 38           Công văn 7183/TCHQ-TXNK ngày 02/11/2017 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn “các sản phẩm bổ sung/thực […]