Triển khai thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia

4197/TCHQ-CNTT ngày 27/08/2021 Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Căn cứ theo công văn số 517/CNTT-YTĐT ngày 9/8/2021 của Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với 5 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực trang thiết […]