Giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh có thực hiện đóng hàng

4281/TCHQ-GSQL ngày 01/09/2021 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh. Trả lời công văn số 1350/HQTN-NV ngày 16/7/2021 của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh về vướng mắc công tác giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thực hiên chuyển tải, lưu kho, chia tách, thay đổi phương thức vận chuyển, […]