Quy trình phân tích để phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

2166/QĐ-TCHQ ngày 04/08/2021 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình Phân tích để phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và các Phụ lục gồm: 1. Phụ lục 1: Kỹ thuật lấy mẫu và bao bì đựng mẫu yêu cầu phân tích; 2. Phụ lục 2: Danh mục các mặt hàng không lấy […]