Thuế TTĐB xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng

3335/TCHQ-TXNK ngày 02/07/2021 Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo của một sổ đơn vị hải quan và doanh nghiệp có vướng mắc việc áp dụng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt xe ô tô vừa chở người vừa chở hàng (xe ô tô […]