Tăng cường công tác quản lý, giám sát hàng hóa gửi kho ngoại quan

4182/TCHQ-GSQL ngày 26/08/2021 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Qua hoạt động kiểm tra nội bộ về việc thực thi công tác quản lý, giám sát hàng hóa đưa vào, lưu giữ, đưa ra kho ngoại quan của một số đơn vị Hải quan địa phương, Tổng cục Hải quan thấy có […]

Chuẩn hóa mã cảng, tên cảng, đơn vị tính

3890/TCHQ-GSQL ngày 05/08/2021 Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng. Trả lời công văn số 6655/HQHP-GSQL ngày 05/7/2021 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc hỗ trợ triển khai thí điểm phần mềm tích hợp, chuẩn hóa số liệu xuất nhập khẩu qua đường biển, Tổng cục Hải quan có […]

Khai thông tin trên Hệ thống VASSCM đường hàng không đối với hàng hóa của doanh nghiệp chuyển phát nhanh

2934/TCHQ-GSQL ngày 15/06/2021 Tổng cục Hải quan nhận được công văn SCSC21/HQ/CV/193 ngày 19/5/2021 của Công ty CP Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn và công văn số 1333/HQHCM-GSQL ngày 27/5/2021 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc báo cáo vướng mắc về Hệ thống VASSCM đường hàng không đối với […]