Tăng cường công tác quản lý đối với xe ô tô nhập khẩu dưới dạng quà biếu tặng

3978/TCHQ-GSQL ngày 11/08/2021 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Tiếp theo công văn số 3173/TCHQ-GSQL ngày 23/06/2021 về tăng cường công tác quản lý đối với xe ô tô nhập khẩu dưới dạng quà biếu tặng, Tổng cục Hải quan tiếp tục hướng dẫn thực hiện như sau: 1. Về nội dung “sau […]